header-image-vb.jpg

Statuten MHCBE

Artikel 1: Naam

De vereniging draagt de naam Mixed Hockey Club Berkel-Enschot (kortheidshalve aan te duiden met M.H.C. Berkel-Enschot) en heeft haar zetel in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg.

Artikel 2: Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en wedstrijden en door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3: Duur

1. De vereniging is opgericht op negen november negentienhonderd-drieënzeventig te Berkel-Enschot. Zij is voor onbepaalde tijd voortgezet.

2. Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

Artikel 4: Lidmaatschap

1. De vereniging onderscheidt seniorleden, juniorleden, ereleden en leden van verdienste. Seniorleden en ereleden zijn de leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering met stemrecht. Juniorleden en leden van verdienste zijn geen leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

2. Het lidmaatschap is persoonlijk.
3. Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over "leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de seniorleden en de ereleden als de juniorleden en de leden van verdienste verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over "lidmaatschap" zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het lidmaatschap van de seniorleden en de ereleden als het lidmaatschap van de juniorleden en de leden van verdienste verstaan, alles voorzover de statuten en de reglementen geen nader onderscheid maken.


Artikel 5: Seniorleden/Ereleden

1. Seniorenleden zijn zij, die voor één januari van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 lid 1 bepaalde, dan wel het zijn geworden op grond van artikel 6 lid 3.

2. Seniorleden kunnen in het Huishoudelijk Reglement worden onderscheiden in gewone seniorleden, recreanten en niet-spelende leden.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in artikel 7 lid 2 bepaalde.


Artikel 6: Leden van verdienste

1. Aan de activiteiten van de vereniging kunnen onder de benaming van juniorleden jongeren deelnemen.
2. Juniorleden zijn zij, die voor een januari van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 lid 1 bepaalde.

3. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, waarin het krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.
4. De juniorleden kunnen in het Huishoudelijk Reglement nader worden onderscheiden in juniorleden A tot en met F.
5. Leden van verdienste zijn zij die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in artikel 7 lid 3 bepaalde.


Artikel 7: Toelating/Benoeming

1. Over de toelating van leden beslist het bestuur.

Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Van een beslissing tot niet- toelating bestaat geen beroep op de algemene vergadering.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.

Artikel 8: K.N.H.B.

Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor (verenigings)lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.


Artikel 9: Schorsing

Het bestuur kan een seniorlid en een juniorlid schorsen in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 10. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al het dienaangaande in artikel 10 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt.


Artikel 10: Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tot en met dertig april van het verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting(en) van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. De in de vorige zin toegekende bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard. Indien van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren (waaronder wordt begrepen een contributieverhoging van meer dan zeven vijf/tiende procent ten opzichte van de contributie van het afgelopen jaar), kan het lidmaatschap door zodanig lid onmiddellijk worden beëindigd.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk, bij aangetekende brief, te zijn aangemaand, meer dan een jaar achterstallig is in het ten volle voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Deze opzegging kan aan een erelid en aan een lid van verdienste slechts worden gedaan door de algemene vergadering en uitsluitend wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt voorts door het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verboden is het lid als deel uitmakend van de vereniging te handhaven.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Artikel 11: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, entreegelden van nieuwe leden en bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, schenkingen en andere, al dan niet toevallige, baten.

Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

2. leder seniorlid en juniorlid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ereleden en leden van verdienste (deze laatste indien zij niet tevens seniorlid zijn) zijn niet contributieplichtig.

3. Nieuwe seniorleden en juniorleden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor seniorleden, die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 3.

4. Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten terzake van door leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boeten.

5. Een lid kan in aanmerking komen voor een korting op de contributie, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 12: Donateurs

De vereniging kent donateurs; dit zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen. Hun toelating en hun rechten en verplichtingen worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.


Artikel 13: Bestuur

1. Het besturen van de vereniging is opgedragen aan een bestuur bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen.

Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van de vorige zin door het bestuur, zonodig in overleg met de algemene vergadering, bepaald.

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging benoemd.

3. De leden van het bestuur kunnen door de algemene vergadering te allen tijden worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt.

4. Mocht het aantal leden van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden of vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het bestuur, doch dient het bestuur ten spoedigste tot tenminste het statutaire minimum aantal personen te worden aangevuld.

Artikel 14: Functies

De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
  

De functies van secretaris en penningmeester zijn in beginsel niet verenigbaar. Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn werkzaamheden, met inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging.

Artikel 15: Bevoegdheid

Het bestuur is bevoegd, na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt toe:

- aan het bestuur, alsmede
- aan de voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk, of ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter, aan de vice-voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Ingeval van belet of ontstentenis van de secretaris, door de voorzitter casu quo de vice-voorzitter, gezamenlijk met een ander bestuurslid.

2. De penningmeester van het bestuur is gevolmachtigde van de vereniging tot het ontvangen van gelden en tot het beschikken over de kas van de vereniging en de ten name van de vereniging geopende bank- en/of girorekeningen.

Artikel 17: Algemene vergadering

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.


Artikel 18

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben seniorleden, juniorleden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers, ereleden en leden van verdienste. Zij kunnen daarin het woord voeren.

2. Bovendien hebben degenen die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel mochten uitmaken van de kascommissie en van andere bij huishoudelijk reglement in te stellen commissies der vereniging, toegang tot de algemene vergadering en zij kunnen daarin het woord voeren met toestemming van de voorzitter der vergadering; zij hebben in de algemene vergadering echter geen stemrecht.
3. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
4. Seniorleden en ereleden hebben op de algemene vergadering stemrecht en kunnen ieder één stem uitbrengen. Juniorleden en leden van verdienste hebben ieder een adviserende stem. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
5. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Ingeval van hun belet of ontstentenis van de voorzitter zit de vice-voorzitter voor en bij diens belet of ontstentenis het oudste in jaren aanwezige bestuurslid. Bij belet of ontstentenis van de secretaris wijst degene die de vergadering voorzit een van de aanwezige leden aan voor het houden van de notulen.


Artikel 19: Bijeenroeping

1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is.

2. De bijeenroeping geschiedt bij schriftelijke convocatie, toe te zenden aan alle leden en aan degenen die volgens artikel 18 lid 2 toegang tot de algemene vergadering hebben. Als de vereniging een officieel orgaan heeft, kan de bijeenroeping, in afwijking van het bepaalde in de vorige zin, geschieden door plaatsing van de convocatie in dat orgaan en/of via een ander algemeen aanvaard communicatiemiddel. In de convocatie wordt de agenda opgenomen.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel, of bij advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad en/of via een ander algemeen aanvaard communicatiemiddel.

Artikel 20: Stemmen

1. Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling of door handopsteking. Schriftelijke stemming over zaken geschiedt wanneer het bestuur of ten minste tien ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zulks verlangen.
Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Een besluit kan bij acclamatie tot stand komen, doch niet, indien een stemgerechtigde aanwezige terzake stemming verlangt.
3. Bij stemming over zaken geldt een voorstel als verworpen, wanneer het niet de vereiste meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verwerft.
Indien bij stemming over personen geen der kandidaten de vereiste meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door gelijkheid in stemmen meerdere personen voor herstemming in aanmerking, dan komen zij allen in de herstemming. Bij herstemming geldt als gekozen het lid dat het grootste aantal stemmen op zich verenigt. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


Artikel 21: Financiële administratie

l. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij het huishoudelijk reglement mochten worden bepaald, een balans en een staat van de baten en lasten van de vereniging op te maken.
3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren.


Artikel 22: Jaarverslag en verantwoording

1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na verloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij het Huishoudelijk Reglement mocht worden bepaald, behoudens verlenging van deze statutaire dan wel reglementaire termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, de kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. De algemene vergadering stelt van jaar tot jaar bij het aan de orde zijn van de benoeming der commissie vast uit hoeveel leden zij zal bestaan. De algemene vergadering is voorts bevoegd plaatsvervangende leden voor die commissie te benoemen.
3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering zonder voorbehoud van het jaarverslag, de balans, de staan van baten en lasten en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge over het afgelopen boekjaar.


Artikel 23: Reglementen

l. De vereniging heeft een Huishoudelijk Reglement, hetwelk door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, kan worden gewijzigd en aangevuld op de wijze als daarin bepaald. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de statuten.

2. Het Huishoudelijk Reglement bevat al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
3. Het Huishoudelijk Reglement kan in het kader van het doel der vereniging en van het bereiken van dat doel aan de leden rechten toekennen en verplichtingen opleggen.
4. Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten leidende tot bestaan, wijzigen en aanvullen van verdere reglementen der vereniging in het kader van de werkzaamheden, waarbij eveneens aan de leden in dat kader rechten kunnen worden verleend en verplichtingen kunnen worden opgelegd.
5. Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten tot het instellen van commissies van de vereniging tot bijstand van de algemene vergadering en het bestuur.
6. Het Huishoudelijk Reglement kan voorts al datgene bevatten hetwelk buiten het vorenstaande nadere regeling behoeft dan wenselijk doet zijn.
7. De vereniging heeft tevens een Bestuursreglement, waarin regels zijn vervat op het gebied van de openbare orde en veiligheid en van andere overheidsvoorschriften, die voor de vereniging en haar leden van toepassing zijn.

Het bestuur is bevoegd dit reglement vast te stellen en te wijzigen, overeenkomstig de voorschriften van de betreffende instanties.

Artikel 24: Statutenwijziging

1. Besluiten tot wijziging van de Statuten worden genomen door de algemene vergadering, doch kunnen alleen worden genomen in een algemene vergadering waarin tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Als in de desbetreffende vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, in welke nieuwe vergadering het onderhavige besluit kan worden genomen ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de alsdan uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welk een voorstel tot wijziging van de statuten der vereniging ten onderwerp heeft, hebben gedaan, bij welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voor gedragen wijziging woordelijk is overgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Artikel 25

l. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
2. Wijzigingen in de statuten en reglementen dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.


Artikel 26: Ontbinding

1. Het besluit tot ontbinding der vereniging kan alleen genomen worden in en door een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, doch kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der in die algemene vergadering uitgebrachte stemmen, terwijl in die vergadering tenminste een/tweede van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. Als in de desbetreffende vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, in welke nieuwe vergadering het onderhavige besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der alsdan uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden.

2. Het in artikel 24 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding der vereniging, voorzover het vorige lid van het onderhavige artikel niet anders bepaalt.

Artikel 27: Vereffening

l. Bij ontbinding der vereniging, uit welke oorzaak ook, geschiedt de

vereffening met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De algemene vergadering benoemt de personen onder wie de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging na afloop der vereffening gedurende zeven jaren blijven berusten.
3. Het batig saldo der ontbonden vereniging vervalt aan de stemgerechtigde leden en is derhalve voor hen bestemd, tenzij de algemene vergadering bij het nemen van het ontbindingsbesluit, met dezelfde daartoe vereiste meerderheid van stemmen, aan het batig saldo een andere bestemming geeft.


Artikel 28: Algemene bepaling

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen der vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. Van zodanige beslissingen doet het bestuur mededeling aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

 


STATUTENWIJZIGING
 

Heden, tweeëntwintig mei tweeduizendtwaalf, verscheen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, notaris te Vlijmen, met als plaats van vestiging de gemeente Heusden:
mevrouw Tamara Maria Petronella van den Assem, kantooradres: Julianastraat 19, 5251 EC Vlijmen, geboren te Loon op Zand op achtentwintig januari negentienhonderdtachtig, te dezen handelende namens het bestuur van de vereniging: Mixed Hockey Club "Berkel-Enschot", gevestigd te Berkel-Enschot, kantoorhoudende te Berkel Enschot, Generaal Eisenhowerweg 11 (postcode 5056 CR), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40258721, hierna te noemen: "de vereniging".

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
a. De vereniging "Mixed Hockey Club "Berkel-Enschot" is opgericht op negen november negentienhonderddrieënzeventig.
b. De statuten van voormelde vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drieëntwintig juli negentienhonderdvierenzeventig onder nummer 122.
c. Door de inwerkingtreding van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de vereniging een vereniging geworden met volledige rechtsbevoegdheid.
d. De statuten van de vereniging luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij akte op éénendertig december tweeduizendéén verleden voor mij, notaris.
e. De leden van de vereniging hebben in de algemene ledenvergadering van negenentwintig juni tweeduizendelf besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering.
f. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de vereniging voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
g. De doorlopende tekst van de statuten van de vereniging, zoals deze zal luiden na onderhavige statutenwijziging, wordt aan deze akte gehecht.
h. De statuten van de vereniging schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor de vereniging de navolgende artikelen van haar statuten als volgt gewijzigd vast te stellen:

Lid 2 van artikel 3 komt voortaan te luiden als volgt:

2. Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

Lid 2 van artikel 10 komt voortaan te luiden als volgt:

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tot en met dertig april van het verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting(en) van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. De in de vorige zin toegekende bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard. Indien van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren (waaronder wordt begrepen een contributieverhoging van meer dan zeven vijf/tiende procent ten opzichte van de contributie van het afgelopen jaar), kan het lidmaatschap door zodanig lid onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 11 wordt uitgebreid met een lid 5, luidende:

5. Een lid kan in aanmerking komen voor een korting op de contributie, zulks ter beoordeling van het bestuur.

AANGEHECHTE STUKKEN:

Aan deze akte zijn drie (3) bijlagen gehecht:
- de notulen van de ledenvergadering;
- doorlopende tekst van de statuten;
- goedkeuring concept-akte van statutenwijziging

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Vlijmen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De comparante heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.